Hala do zakupu w miejscowości Kocmyrzów-Luborzyca o powierzchni 2600.00m2

Hala na sprzedaz Kocmyrzow-Luborzyca Dojazdow 1) przeznaczenie podstawowe – pod budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym,.     a) wysokość nowych budynków mieszkalnych nie może być większa niż 9 m do kalenicy, z tolerancją do 10% tej.        zlokalizowanych na działce.     leśnego lub zespołu stawów z zadrzewieniami, jeżeli działka budowlana sąsiaduje z takim zespołem,.         zakresie handlu detalicznego, rekreacji, boiska o nawierzchni trawiastej,. Ze względu na istniejące podziały, nie regularne kształty działki lub konfigurację. Komunikacji służących obsłudze terenu mp.     b) pomocnicze obiekty gospodarcze oraz garaŝe wbudowane lub przybudowane do budynków bądź jako obiekty wolno.     d) kolorystyka materiałów wykończeniowych powinna być utrzymana w następujących kolorach: pokrycie dachu w. Lokalizacja: nowa huta, ogólnie rejon grębałowa, nieco ponad 450 metrów od ulicy kocmyrzowskiej.     a) wolno stojące obiekty oraz urządzenia usług komercyjnych słuŝących zaspokojeniu potrzeb na poziomie lokalnym w.  5)  forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:.     e) nie zezwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu "siding",.  3) obiektów wytwórczości oraz rzemiosła produkcyjnego,.  2) przeznaczenie dopuszczalne pod:.  4)  niezbędne powierzchnie postojowe powinny być zapewnione w granicach wydzielonej działki budowlanej,.     c) kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków.     b) dachy dwuspadowe, symetryczne, z dopuszczeniem jednospadowych oraz wielospadowych, o jednakowym kącie.     e) zabudowę rekreacyjną. W granicach terenów mp obowiązuje zakaz lokalizacji:.     a) wysokość obiektów usługowych oraz gospodarczych nie może przekraczać 7m, garaży 6m,.  4) oddzielnych budynków magazynowych oraz otwartych placów składowych,.     b) dachy nowych a także przebudowywanych, nadbudowywanych oraz rozbudowywanych budynków należy wznosić jako. Jest to budynek z pustaka z lat 80-tych. Powierzchnia działki 60 arów (55 arów + 5 ar droga) (wymiary: 30 x 200 m). Budynek zawiera szerokość 15-20 m, długość nieco ponad 130 m. Ustala się obowiązek opłat adjacenckich przy realizacji obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej i.    ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem mp – tereny zabudowy.     arów, w sytuacjach szczególnych (np.        dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 30o-45o,.     terenach mp,.  1)   wielkość powierzchni wydzielonych nowych działek budowlanych dla zabudowy willowej nie może być mniejsza niż 13.  3)  obowiązuje utrzymanie pasa terenów niezabudowanych o szerokości co najmniej 20 m wzdłuż granicy kompleksu.        nachylenia połaci 15o-30o,.        oknami połaciowymi,.  5) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy.     terenu) dopuszcza się odstępstwo od ustalonej wyżej minimalnej wielkości działki o 15% jej powierzchni,.   ustala się następujące warunki zabudowy a także zagospodarowania terenu mp:.  6) forma wolnostojących obiektów usługowych, obiektów gospodarczych a także garaży powinna spełniać następujące.        wysokości,.     d) obiekty a także urządzenia infrastruktury technicznej,.         stojące,.  2)   minimalna powierzchnia, jaką należy przeznaczyć pod zieleń wynosi 70% powierzchni działki nowej zabudowy w.     c) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowymi bądź.  2) obiektów związanych z produkcją rolną oraz leśną,.     c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe,.        kolorach czerwonobrązowym, brązowym, zielono-brązowym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych,.


Dodaj komentarz