DziaLka do zbycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 1787.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa WawerŚwietna lokalizacja, łatwy dojazd do centrum zarówno wałem miedzeszyńskim a także koleją dojazdową cena do rozmów działka leśna z prawem zabudowy , budownictwo mieszkaniowe lub mieszkaniowo – usługowe wg wypisu z mlzp ustalono warunki dla terenu oznaczonego na mapie jako mnl5 1- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna na działkach z zalesieniem na której można realizować budynki jednorodzinne, podjazdy, budynki gospodarcze oraz garaże 2- dopuszczalne usługi – bez przesądzania ich profilu funkcjonujące w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne 3- warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu – powierzchnia biologicznie czynna – 80 % – max wysokość zabudowy 12 m 2,5 kondygnacji – linie zabudowy wg rysunku – obowiązek realizacji dachu spadzistego – szansa realizacji wolnostojących oraz przybudowanych budynków garażowych 4 – ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu a) woda – w zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci w projektowana magistrale w ul przewodowej , do tego czasu dopuszcza się czasowe zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć do czasu realizacji sieci wodociągowej b) kanalizacja – skanalizowanie obszaru objętego planem układu kanalizacyjnego – do czasu realizacji układu odprowadzania ścieków dopuszcza się szansa stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych szamb c) gaz – do czasu wybudowania magistrali gazowej dopuszcza się podłaczenie do istniejącej sieci gazowej znajdującej sie w ul przewodowej d) energia elektr. Na terenie objętym statusem lasów ochronnych w rejonie interesujących domów oraz rezydencji. Inwestycyjna działka budowlana – dzięki świetnej lokalizacji położenie przy ruchliwej drodze nadaje się na działalność usługową, handlową a także mieszkalną atrakcyjna położenie tutaj ulic. Media (prąd, gaz w drodze), zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego, odprowadzenie ścieków do szczelnego szamba, wjazd z ulicy mozaikowej na terenie obowiązuje utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 60% powierzchni działki. Warto dodać jeszcze że w warunkach zabudowy mowa jest możliwości zwiększenia powierzchnia zabudowy dla terenu oraz zmniejszenie powierzchnia biologicznie czynnej nawet do 60 %. Na działce zgrabny pokaźny starodrzew. Jest pozwolenie na wycięcie części drzew oraz zabudowanie nieruchomości z funkcją mieszkalno – usługową. – ustala sie że odbiorcy zaopatrywani będą w energie elektr,po podłączniu do stacji elektroenergetycznej 110/15 kv międzylesie po rozbudowie sieci odbiorcy podąłczeni będą do stacji miedzeszyn 110/15kv e) ciepło – ustala się że indywidualnymi źródłami ciepła mogą być paliwa oraz systemy grzewcze nieszkodliwe ekologicznie; gaz ziemny, gaz płynny, olej niskosiarkowy, energia elektr. , oraz inne proekologiczne oraz niekonwencjonalne źródła energii w tym odnawialne pokrótce to są warunki zabudowy dotyczące terenu na którym leżą działki.


Dodaj komentarz