DziaLka do nabycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 500.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa Bielany– zakaz zmian istniejącego układu działek, w tym przekształceń prowadzących do wydzielania nowych działek z przeznaczeniem pod zabudowę oraz łączenia działek w celu budowy jednego budynku na powstałej w ten sposób działce;. – dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod następującymi warunkami:. – maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej – 40%. A) usytuowanie budynku w układzie zabudowy wolnostojącej z zachowaniem odległości min. C) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2,. B) maksymalna wysokość budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu – 8,5m,. – obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;. 4m od bocznych a także tylnych granic działki. Aktualnie zabudowana drewnianym otynkowanym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki oraz murowanym budynkiem garażowym. Mpzp dla tego terenu przewiduje:. Jest studium optymalnej zabudowy parceli na obrysie starego budynku. – dopuszczalne: usługi towarzyszące funkcjonujące w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. Narożna, kwadratowa (na skrzyżowaniu dwóch zacisznych uliczek) ogrodzona, porośnięta starymi drzewami. – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna z budynkami zawierającymi 3-5 lokali mieszkalnych;. – minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 35% działki.


Dodaj komentarz