DziaLka do kupienia w miejscowości Warszawa o powierzchni 922.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa WawerMożliwość zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usługowej np. -wysokość budynków do 10,2 m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek. 3/ ustala się lokalizowanie garaży a także miejsc parkingowych na terenie własnej działki. 2/budynki szeregowe oraz niewielkie domy mieszkalne do 6 mieszkań z przyłączeniami do kanalizacji miejskiej. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:. Mały pensjonat ( ze względu na bliskość centrum zdrowia dziecka), zapisy w plzp poniżej:. 1/ budynki wolno-stojące a także bliźniacze,. Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy a także=0,7;. – dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 30o- poddasze użytkowe,. 3/dopuszcza się na terenie realizację funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki. Oferta na zasadzie wyłączności. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o metrażu użytkowej. Ustala się dla mn jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną:. Działka w międzylesiu objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. – architektura oraz zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru sąsiedztwa.


Dodaj komentarz